Yuriy Dzhigir

Yuriy Dzhigir

Deputy Minister of Defense of Ukraine
Yuriy Dzhigir
Deputy Minister of Defense of Ukraine