Yulia Svyrydenko

Yulia Svyrydenko

First Deputy Prime Minister, Minister of Economy of Ukraine
Yulia Svyrydenko
First Deputy Prime Minister, Minister of Economy of Ukraine